Dojazd
Telefon
Rezerwacja
  Odetchnij nad morzem     

Regulamin

Rezerwacja miejsc i warunki płatności

Rezerwacja miejsc:
pisemne /faxowe/ lub telefoniczne lub mailowe zamówienie z podaniem:
imienia i nazwiska zamawiającego
numeru telefonu
terminu pobytu
rodzaju pokoju
ilości osób

Warunki płatności:
50% wpłaty po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia na konto firmy
Maciej Czechowicz, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4
konto ING 36 1050 1764 1000 0097 3571 9560 lub gotówką w kasie firmy
powyższa wpłata jest gwarancją zamówionej rezerwacji, bez potwierdzenia wpłaty firma nie gwarantuje realizacji zamówienia
wyrównanie wpłaty do wysokości 100% -w dniu przyjazdu
Rezygnacja z rezerwacji miejsc:

W przypadku rezygnacji z zamówionych i potwierdzonych miejsc, potrącane zostaną następujące kwoty:

20% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji do 22 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
50% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji na 21 do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
75% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
Regulamin Lido Dom Przy Plaży:

§ 1

Pomieszczenia mieszkalne w Lido, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 12:00 następnego dnia.

Najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu „gościem hotelowym” może zająć pokój bez dodatkowej opłaty w godzinach 9:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

§ 2

Najmując pokój hotelowy gość określa czas swojego pobytu, a w przypadkach braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego.

Lido nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

§ 3

Lido zobowiązany jest zapewnić: Warunki pełnego wypoczynku gościa, w szczególności poprzez nie wykonywanie bez zgody gości jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń, itp.).
Wymianę bielizny hotelowej max co 7 dni, ręczników max co 3 dni.

§ 4

Lido obowiązany jest: Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń obiektu oraz czystości i porządku w Lido.
Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:

a) budzenia o oznaczonej godzinie
b) przyjmowania bagażu na przechowanie

§ 5

Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.

§ 6

Osoby nie meldowane w Lido nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 7

W Lido należy zachować ciszę od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 8

Parkowanie na terenie obiektu jest płatne.
Plac przed budynkiem jest oświetlony, monitorowany i ogrodzony, ale nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące samochody.

§ 9

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać, bez uzgodnienia z recepcją, jakichkolwiek urządzeń, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

§ 10

Na terenie Obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Złamanie zakazu równoznaczne z naliczeniem opłaty za palanie w wysokości 200 PLN.

§ 11

Przy każdorazowym opuszczeniu Lido klucz od drzwi do pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji. Przy wymeldowaniu się w recepcji należy zdać klucz od pokoju.

§ 12

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Lido, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 13

Woda mineralna znajdująca się w pokojach ma charakter powitalny (umieszczana jest w pokoju jednorazowo w ciągu całego pobytu gościa).

& 14

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Klientów jest Maciej Czechowicz. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. Gdańsk 80-512, ul. Brzeźnieńska 4 oraz nr telefonu 58 522 16 77 lub 781 070 701.

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na warunkach określonych poniżej.

Podwykonawcy i pracownicy Usługodawcy zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili (jeśli dane osobowe były przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Usługodawca zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Usługodawca zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rezerwacji, podania adresu e-mail w celu dopisania się do newslettera, Obiekt może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Obiektu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych.

Usługodawca informuje, że obiekt jest monitorowany ze względu na bezpieczeństwo gości. Nagrania są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Okres przechowywania nagrań wynosi do trzech miesięcy.

Potencjalny zamawiający usługę telefonicznie lub za pomocą e-maila zapoznał się z regulaminem obiektu i wyraża zgodę na udzielanie informacji niezbędnych do dokonania zamówienia, wystawienia faktury zaliczkowej oraz wystawienia faktury końcowej.